top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności (dalej „Polityka prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookies przez HackingDept Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, ul. Żwirki i Wigury 16A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000738077, NIP: 5272856829, (dalej jako: „Administrator”) na stronie www.hackingdept.com („Strona”).

 

W Polityce prywatności informujemy Użytkowników naszej Strony o tym w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe, na jakich podstawach prawnych dokonujemy przetwarzania danych osobowych oraz jakie prawa mają Użytkownicy w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”).

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania przez Administratora danych osobowych następujących osób:

 • użytkowników Strony będących osobami fizycznymi, na rzecz których Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną;

 • osób reprezentujących, pracowników i współpracowników Użytkowników Strony niebędących osobami fizycznymi;

 • osób kontaktujących się z Administratorem lub z którymi Administrator kontaktuje się, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem innego kanału komunikacji,

dalej „Użytkownicy”

 

Z Administratorem Danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty email, pisząc na adres kontakt@hackingdept.com, we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych i praw z nimi związanych, które wskazujemy poniżej.

 

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 • informacje o komputerze, w tym adresie IP, lokalizacji geograficznej, typie i wersji przeglądarki internetowej oraz systemie operacyjnym;

 • informacje o wizytach na Stronie i korzystaniu ze Strony, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

 • adres e-mail podany podczas rejestracji w witrynie internetowej lub do kontaktu;

 • informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;

 • informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które Pan/Pani podaje w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub newsletterów;

 • informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na Stronie;

 • informacje, które są generowane podczas korzystania ze Strony, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach Użytkownik Strony z niej korzysta;

 • informacje dotyczące wszystkiego co Użytkownik Strony kupuje, usług, z których korzysta lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem Strony, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;

 • informacje publikowane na Stronie z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa Użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;

 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

 • wszelkie inne dane osobowe, które Użytkownik nam przesyła.

 

Możemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celu:

 • administrowania Stroną internetową i prowadzoną działalnością gospodarczą;

 • personalizowania Strony dla Pana/Pani;

 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na Stronie;

 • wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem Strony;

 • świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem Strony;

 • wysyłania wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności;

 • przesyłania informacji handlowych o charakterze niemarketingowym;

 • wysyłania powiadomień e-mail, o które Pan/Pani prosił;

 • wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to Pan/Pani prosił (można nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chce Pan/Pani otrzymywać newslettera);

 • przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności naszych Partnerów, które naszym zdaniem mogą Pana/Panią zainteresować, pocztą lub, jeśli Pan/Pani wyraził na to zgodę, pocztą elektroniczną (można nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chce Pan/Pani otrzymywać komunikatów marketingowych);

 •  rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących działania Strony;

 • zapewnienia bezpieczeństwa Strony i zapobieganie oszustwom;

 • weryfikacji zgodności z warunkami korzystania ze Strony 

 

 

Administrator przetwarza dane na następującej podstawie prawnej:

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie zgody użytkownika, w sytuacjach, w których taka zgoda była wymagana i została wyrażona,

art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu wykonania umów, rozpatrzenia reklamacji lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, 

art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, na w związku z wystawieniem faktury za zakup towaru

 

art. 6 ust. 1  lit. f  Rozporządzenia, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienie jak najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowania o nich naszych klientów, prowadzenia marketingu bezpośredniego, ochrony lub dochodzenia roszczeń, zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

 

Administrator przetwarza dane przez następujący czas:

Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora będą przechowywane przez czas istnienia tego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
Administrator nie przechowuje Pana/Pani danych przez okresy dłuższe niż wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 

Udostępnianie danych

Administrator nie udostępnia danych osobom trzecim, jeżeli nie ma ku temu podstawy prawnej. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa
W związku z przetwarzaniem Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

 • upoważnionym pracownikom Administratora,

 • podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT dla Administratora,

 • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,

 • organom publicznym na podstawie wymogów ustawowych,

 • Partnerom Administratora

 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Profilowanie danych: dane osobowe Użytkowników strony nie podlegają profilowaniu

 

Użytkownikom Strony przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO)

 • prawo żądania sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), gdy są nieprawdziwe lub niekompletne

 • prawo żądania usunięcia swoich danych (art. 17 RODO), gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

 • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając mail na adres: kontakt@hackingdept.com

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego

 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Na Stronie znajdują się linki do zewnętrznych stron internetowych naszych partnerów, które nie należą do Administratora. W związku z tym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na tych stronach.

 

Informujemy że na wszystkich podstronach witryny Strony wykorzystywane są pliki cookies.

 1. Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane w komputerach użytkowników lub innych urządzeniach mobilnych (trwale lub tymczasowo) podczas wizyty na danej stronie internetowej. Ciasteczka wykorzystywane są do zapamiętania tożsamości urządzeń, nie zaś ich użytkowników.

 2. Nasza strona korzysta z plików cookies do rozpoznawania danego Użytkownika oraz zapamiętywania jego preferencji i ustawień. Umożliwia to dokładne rozpoznanie indywidualnych potrzeb Użytkownika, a co za tym idzie zaproponowanie mu lepszych, spełniających jego oczekiwania, usług. Ponadto pliki cookies używane są także w celach marketingowych oraz statystycznych. Korzystamy z nich aby:

 3. dostosować zawartość Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

 4. tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Strony może nie wyrazić zgody na umieszczenie ciasteczek w jego komputerze lub urządzeniu mobilnym. W tym celu należy skorzystać z możliwości zablokowania zapisywania plików cookies w przeglądarce internetowej, czyli dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 6. Zablokowanie plików cookies może, w niektórych przypadkach, skutkować brakiem możliwości korzystania z pewnych funkcjonalności Strony.

 7. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 8. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony: STM Academy Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, ul. Żwirki i Wigury 16A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000738077, NIP: 5272856829.

 9. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 10. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 11. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

 12. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

 13. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

 14. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 15. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

 16. pliki cookies służące do zbierania statystyk odwiedzania Strony;

 17. pliki cookies kontrolujące częstotliwość otwierania okienka w stylu PopUp dla danego użytkownika Strony.

 18. Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

 19. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów.

 20. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych Użytkownika przed utratą, modyfikacją, kradzieżą bądź dostępem ze strony nieupoważnionych stron trzecich.

 

ZMIANY I AKTUALIZACJE

Regularnie przeglądamy naszą Politykę prywatności i dokonujemy jej zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa, wytyczne, praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. 

Zastrzegamy również możliwość zmiany naszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe o ile będzie ona miała wpływ na brzmienie niniejszej Polityki, a także w razie zmiany sposobów, celów i podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

Ostatnia aktualizacja Polityki miała miejsce dnia 27.03.2023 r.

bottom of page